شرکت حمل و نقل نوید بهمن با توجه به افزایش تعداد حوادث شغلی و مبتلایان به بیماری های حرفه ای و همچنین افزایش بحران های زیست محیطی تلاش خود را در جهت حفظ و ارتقا سلامت کارکنان، بهداشت و محیط زیست معطوف نموده و دریافته است که دستیابی به این اهداف ارزشمند تنها از طریق یک نظم تعریف شده مقدور میباشد.به همین لحاظ سیستم مدیریت HSE بعنوان بخشی از سیستم مدیریت سازمان مد نظر قرار گرفته است.همچنین این شرکت با هدف توجه و تمرکز به سلامتی محیط زیست،اقدام به استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی بر مبنای استاندارد ISO14001:2004 و همچنین برای ایجاد محیط کاری ایمن در جهت سلامت و بهداشت شغلی کارکنان، اقدام به استقرار سیستم مدیریت ایمنی بر مبنای استاندارد BS OHSAS18001:2007 نموده است.لذا موازین ذیل را هدف گذاری کرده و سر لوحه فعالیت های خود قرار داده است:
  • صیانت از نیروی انسانی، حفظ و ارتقا سلامت جسمی و روانی، کاهش حوادث ناشی از کار و عوارض شغلی
  • حفاظت از محیط زیست و کاهش اثرات سوء زیست محیطی توسط فعالیت های شرکت.
  • ارتقا فرهنگ بهداشت،ایمنی و محیط زیست و ایجاد فضای ارتباطی باز و سازنده بین مدیریت، کارکنان و ذینفعان.
  • شناسایی نیازهای واقعی شرکت های طرف قرارداد(عارضه یابی) و ارائه راه حل مناسب در چارچوب قراردادها.
  • شناسایی،ارزیابی و کنترل خطرات و عوامل بالقوه آسیبرسان بهداشتی،ایمنی و زیست محیطی.
  • استفاده از پرسنل متخصص و مجرب و تلاش جهت ارتقا سطح دانش فنی،تحقیق و توسعه،مهارت و توان نیروی انسانی از طریق آموزش مستمر و اثربخش.
  • الزام نمودن عوامل اجرایی به رعایت مسائل HSE مطابق خط مشی شرکت.
شرکت نوید بهمن با بهره گیری از مشاورین و پرسنل زبده برای دستیابی استاندارهای جهانی در سال 1392 موفق به اخذ گواهینامه های سیستم مدیریت کیفیت،زیست محیطی و ایمنی و بهداشت حرفه ای (HSE-IMS) بر مبنای استانداردهای:
ISO9000:2008,ISO14001:2004,BS OHSAS18001:HSE-MS از شرکت TUV INTERCERT آلمان گردیده است.